Home

EU Projects

EU Projects

Creme Cycles Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem

„Ekspansja zagraniczna marki Creme poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach i misjach gospodarczych”

 

Całkowita wartość projektu – 98 697,31 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 46 527,52 PLN

 

Celem długookresowym niniejszego projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki Creme oraz wejście na rynki perspektywiczne, na których marka do tej pory nie była obecna lub sprzedaż kształtuje się na niskim poziomie

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie znacząco udoskonalonego produktu w spółce CremeCycles”

 

Wartość całkowita projektu: 676 500.00zł

Wartość dofinansowania: 410 500.00zł

 

Cele i efekty projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności CremeCycles Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie nowego projektuwzorniczego, a w konsekwencji znaczącoudoskonalonego produktu: innowacyjnego roweru transportowego z napędem elektrycznym. W projekcie zaplanowano zakup strategii działańniezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, usług doradczych polegających na opracowaniuprojektu, prototypu
i przeprowadzeniu testów nowego produktu oraz środka trwałego niezbędnego do uruchomienia produkcji.

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.