Home

EU Projects

EU Projects

Tytuł projektu: „Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie znacząco udoskonalonego produktu w spółce CremeCycles”

 

Wartość całkowita projektu: 676 500.00zł

Wartość dofinansowania: 410 500.00zł

 

 

Cele i efekty projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności CremeCycles Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie nowego projektuwzorniczego, a w konsekwencji znaczącoudoskonalonego produktu: innowacyjnego roweru transportowego z napędem elektrycznym. W projekcie zaplanowano zakup strategii działańniezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, usług doradczych polegających na opracowaniuprojektu, prototypu
i przeprowadzeniu testów nowego produktu oraz środka trwałego niezbędnego do uruchomienia produkcji.

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.